Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở VHTT&DL; Trưởng, Phó phòng VH&TT thuộc UBND cấp huyện
Content Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở VHTT&DL; Trưởng, Phó phòng VH&TT thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trước ngày 15 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Legislation type Quyết định
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 15/05/2019
End date reviews 15/06/2019
File attach