Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 8/6/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Agencies issued Sở Thông tin và Truyền thông
Legislation type Nghị quyết
Categorise Thông tin và Truyền thông
Start date reviews 08/05/2019
End date reviews 08/06/2019