VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết "Quy định về một số chinh sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông", giai đoạn 2020-2030
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết "Quy định về một số chinh sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông", giai đoạn 2020-2030
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/06/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/06/2019
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.927.174