Reviews name Lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết "Quy định về một số chinh sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông", giai đoạn 2020-2030
Content Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết "Quy định về một số chinh sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông", giai đoạn 2020-2030
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Nghị quyết
Categorise Quy phạm pháp luật
Start date reviews 05/06/2019
End date reviews 30/06/2019
File attach