Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Content Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã xây dựng dự thảo Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 15/9/2019, để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Agencies issued UBND thị xã Gia NGhĩa
Legislation type Đề án
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 15/08/2019
End date reviews 15/09/2019