Reviews name Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 26/03/2020 qua địa chỉ Sở Tài chính, khu hành chính Sùng Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đồng gửi địa chỉ thư điện tử qlns.stc@daknong.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Nghị quyết
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 10/03/2020
End date reviews 10/04/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.366.148