VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với việc đề nghị khen thường cấp Nhà nước năm 2019
Nội dung Hội đồng Thi đua — Khen thưởng tỉnh đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Để có đủ căn cứ tham mưu đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về danh sách đề nghị khen thường cấp Nhà nước năm 2019 Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hoặc qua số điện thoại 02613.545.184 trước ngày 26/3/2019 để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/03/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 26/03/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 55.428.203