Reviews name Lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bổi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bổi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, để lấy ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, trước ngày 10/5/2020 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Quyết định
Categorise Đất đai
Start date reviews 10/04/2020
End date reviews 10/05/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 54.336.581