VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 20/5/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/04/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/05/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 55.392.557