VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
Nội dung Ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến của tổ chức cá nhân đóng góp xin gửi về địa chỉ Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 11/6/2020 để trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cơ quan dự thảo UBND tỉnh
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Tôn giáo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/05/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 11/06/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.372.063