Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Nông (địa chỉ: tổ 5, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Hoặc gửi về email: trongtrotbvtvdn@gmail.com) trước ngày 22/7/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Quyết định
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 22/06/2020
End date reviews 22/07/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.349.564