Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025
Content Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 11/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Bộ Chỉ huy Quân sự
Legislation type Nghị quyết
Categorise Tài chính - Ngân sách
Start date reviews 11/08/2020
End date reviews 11/09/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.659.521