VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ theo chế độ đặc thù đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế về công tác và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Nội dung Sở Y tế xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ theo chế độ đặc thù đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế về công tác và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, theo các bước quy định tại Điều 112 đến Điều 116 theo Luật ban hành văn bản và các quy định có liên quan. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Sở Y tế tỉnh trước ngày 21/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Y tế
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/08/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 55.762.082