VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C
Nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 20/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/08/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 55.762.030