Reviews name Lấy ý kiến góp ý kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa.
Content Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4598/UBND-KTN ngày 08/9/2020 về việc lấy ý kiến góp ý kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Căn cứ kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra tỉnh về thẩm tra hồ sơ, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới; các tổ chức chính trị - xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh và UBND các huyện góp ý kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa.
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Báo cáo
Categorise Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Start date reviews 10/09/2020
End date reviews 18/09/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 54.659.248