VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết tiếp tục thực hiện quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.
Nội dung Thực hiện Công văn số 4354/UBND-KTTH, ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xây dựng Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp chuyên đề và tham mưu Kế hoạch xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11. Để việc ban hành Nghị quyết đúng quy định hiện hành, Sở Tài Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết chậm nhất là ngày 25/9/2020 để sở tổng hợp, hoàn chính.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/09/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 55.707.384