Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết tiếp tục thực hiện quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.
Content Thực hiện Công văn số 4354/UBND-KTTH, ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xây dựng Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp chuyên đề và tham mưu Kế hoạch xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11. Để việc ban hành Nghị quyết đúng quy định hiện hành, Sở Tài Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết chậm nhất là ngày 25/9/2020 để sở tổng hợp, hoàn chính.
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Nghị quyết
Categorise Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Start date reviews 14/09/2020
End date reviews 25/09/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.624.352