Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
Content Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Để thực hiện đúng theo Điều 120 và Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 23/10/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Quyết định
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 23/09/2020
End date reviews 23/10/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.624.693