VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đợt 2 - năm 2020)
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhận được Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa về việc tham mưu Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đợt 2 - năm 2020) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa hoàn thiện dự thảo Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đợt 2 - năm 2020) theo quy định. Để hoàn thiện dự thảo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong Kỳ họp thứ 11 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan góp ý Dự thảo Đề án nêu trên. Góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông trước ngày 24/9/2020 để Sở tổng hợp báo cáo theo quy định (gửi kèm Đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa,tỉnh Đắk Nông (đợt 2 - năm 2020).
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Đề án
Lĩnh vực dự thảo Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/11/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/11/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.182.033