VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đợt 2 năm 2020)
Nội dung Sở Văn hóa xây dựng Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đợt 2 năm 2020). Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/11/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 17/11/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 56.137.942