VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030. Để thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 lên Cổng thông tin điện tử, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 20/4/2021 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/04/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 56.999.697