VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định về Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định tại Điều 129 và Khoản 1, Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày trước ngày 6/5/2021 để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành theo đúng quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Xây dựng
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy hoạch xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/04/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/05/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 56.999.596