VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định trình tự, thủ tục thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhằm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo lên Công thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 20/5/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành (gửi fife mềm góp ý trước vào hộp thư: tcdt.stc@daknong.gov.vn);
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/05/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.740.685