VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo về Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để dự thảo được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Ban biên tập Cổng thông tin đăng tải dự thảo lên Công thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đắk Nông, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 25/ 5/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Đất đai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/05/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 56.740.613