VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh
Nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 18/6/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 18/06/2021
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 57.025.170