VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, trước ngày 08/10/2020, để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/09/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/10/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.999.362