Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 24/9/2018 cyar Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh Khóa III tại Kỳ họp thứ 7. Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Tờ trình , Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Nghị quyết
Categorise Đào tạo- Bồi dưỡng
Start date reviews 28/09/2018
End date reviews 28/10/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.623.469