VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 11/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Bộ Chỉ huy Quân sự
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Tài chính - Ngân sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/08/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 11/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 56.756.000