Reviews name Xin ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Content Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Nội dung dự thảo Nghị quyết gồm: Dự thảo Tờ trình của UBND về dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Nghị quyết. Để đảm bảo đúng trình tự theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chọn phương án về mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng trong dự thảo Quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và cho ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/11/2019, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ: quynt.stttt@daknong.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Agencies issued Sở Thông tin và Truyền thông
Legislation type Nghị quyết
Categorise Thông tin và Truyền thông
Start date reviews 22/10/2019
End date reviews 21/11/2019
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.360.068