Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nhỏ công nghệ mới, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nhỏ công nghệ mới, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 04/5/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Nghị quyết
Categorise Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Start date reviews 05/04/2019
End date reviews 05/05/2019
File attach