VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017
Nội dung Thực hiện quy định của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin tuyên truyền. Sau khi thẩm định hồ sơ khăn thưởng của các cơ quan, đơn vị năm 2017. Thường trực Hội đồng đua-Khen thưởng tỉnh trân trọng thông báo danh sách tập thể và cá nhân đủ điều kiện trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đề nghị các tổ chức, các nhân trong và ngoài tỉnh cho ý kiến để làm cơ sở trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các trường hợp trên. Thời gian lấy ý kiến là 10 ngày, kể từ ngày 5/3/2018 đến hết ngày 15/3/2018. Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, hoặc qua số điện thoại 02613.545.184.
Cơ quan dự thảo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/03/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/03/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 57.101.382