VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 24/9/2018 cyar Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh Khóa III tại Kỳ họp thứ 7. Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Tờ trình , Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Đào tạo- Bồi dưỡng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 28/10/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 57.744.618