VĂN BẢN DỰ THẢO

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
1 Lấy ý kiến Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý và điều hành văn bản trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/06/2021 25/07/2021
2 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Nông 04/06/2021 04/07/2021
3 Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Quyết định ban hành Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/03/2020 03/04/2020
4 Xin ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông 22/10/2019 21/11/2019
5 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 13/08/2019 13/09/2019
6 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, kết nối, khai thác sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành tỉnh Đắk Nông 12/08/2019 12/09/2019
7 Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/05/2019 08/06/2019
8 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 24/07/2018 24/08/2018
9 Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Nông 20/07/2018 21/08/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 57.083.355