VĂN BẢN DỰ THẢO

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
1 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 29/07/2021 29/08/2021
2 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 28/07/2021 28/08/2021
3 Lấy ý kiến Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý và điều hành văn bản trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/06/2021 25/07/2021
4 Lấy ý kiến dự thảo Quy định rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 17/06/2021 17/07/2021
5 Lấy ý kiến Quyết định về việc Ban hành giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/06/2021 14/07/2021
6 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Nông 04/06/2021 04/07/2021
7 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định quy trình, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông 24/05/2021 24/06/2021
8 Lấy ý kiến dự thảo Quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/05/2021 17/06/2021
9 Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/05/2021 25/05/2021
10 Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/05/2021 11/06/2021
11 Lấy ý kiến Dự thảo quyết định, Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/05/2021 20/05/2021
12 Lấy ý kiến về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/05/2021 20/05/2021
13 Góp ý Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” 22/04/2021 22/05/2021
14 Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/04/2021 20/06/2021
15 Góp ý dự thảo Quy định về phân cấp quản lý kiến trúc đô thị và thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/04/2021 16/05/2021
16 Góp ý dự thảo Quyết định Quy định nội dung và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 20/04/2021
17 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 06/05/2021
18 Lấy ý kiến dự thảo Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 02/04/2021 20/04/2021
19 Qóp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các điểm đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/03/2021 20/04/2021
20 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh 04/03/2021 04/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 109
Tổng: 57.082.364