Legislation code 09/2013/CT-UBND
Issuing date 22/05/2013
Published time 22/05/2013
Signer Nguyễn Bốn
Subject Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu lao động
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lao động, Thương binh và Xã hội
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 53.697.478