Legislation code 31/2018/NQ-HĐND
Issuing date 24/12/2018
Published time 26/12/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 50.465.309