TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục 152 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
14/04/2021 | 10:59  | cms-view-count: 41002

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về Công bố Danh mục 152 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Danh mục 152 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được công bố, gồm:

28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

97 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện.

07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành; phối hợp với Viễn thông Đắk Nông cập nhật, sửa đổi Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; công khai thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

Xem chi tiết 1, chi tiết 2

Huy Hoàng