TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của huyện Đắk R’Lấp được hỗ trợ.
10/05/2021 | 10:46  | cms-view-count: 36233

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của huyện Đắk R'Lấp được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng số người được hỗ trợ 19 người với định mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ 19.000.000 đồng (Mươi chín triệu đồng).

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk R'Lấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 154/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND huyện Đắk R'Lấpchịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của huyện Đắk R'Lấp được hỗ trợtheo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 154/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Huy Hoàng