TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học Xác định Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông
24/05/2021 | 03:32  | cms-view-count: 28151

Thực hiện Chỉ thị số 20 -CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Kế hoạch số 72 -KH/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “thực hiện Chỉ thị 20 -CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã triển khai nghiên cứu, biên soạn và phát hành công trình Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (1930-2015), cơ bản đã ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những căn cứ các sử liệu hiện có thì tỉnh Đắk Nông vẫn chưa có Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thảo khoa học để xác định cụ thể mốc thời gian Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học xác định Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhằm làm sáng tỏ, xác định hoặc chọn được ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng và nâng cao lòng tự hào về Tổ quốc, quê hương đất nước, niềm tin yêu đối với Đảng; từ đó, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ không ngừng phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ triển khai công tác sưu tầm, thu thập tổng hợp, đối chiếu các nguồn tư liệu tại các trung tâm lưu trữ Trung ương, các nhân chứng lịch sử nguyên là cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Nông; đặt hàng các báo cáo tham luận đối với các nhà nghiên cứu khoa học, nhân chứng lịch sử liên quan. Trên cơ sở kết quả khai thác, tổng hợp, đối chiếu các nguồn tài liệu, sự phối hợp chặt chẽ với Viện Lịch sử Đảng để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả triển khai và đánh giá các phương án để xác định mốc thời gian cụ thể về Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tại Hội thảo khoa học. 

Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021 với khoảng hơn 100 đại biểu Trung ương và địa phương dưới sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các tham luận, ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tập trung đưa ra căn cứ để lựa chọn một trong các phương án về một số sự kiện lịch sử liên quan, đề xuất ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (hoặc ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông). Kết luận Hội thảo là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra quyết định xác định mốc thời gian thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.


Phạm Lục (BTGTU)