Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư đến ngày 28/6/2017
cms-publish-date 29/06/2017 | 11:11  | cms-view-count: 6830

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc công khai quy định, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư trên các cổng/trang thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thực hiện trên các cổng/trang thông tin điện tử đến ngày 28/6/2017 như sau:

Đối với các trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành:

- 18/18 đơn vị có trang TTĐT đã thực hiện đăng tải lịch tiếp công dân.

- 14/18 đơn vị đã đăng tải quy chế hoặc nội quy tiếp công dân.

- 11/18 đơn vị đăng tải kết quả tiếp công dân, trả lời đơn thư.  

Đối với các trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã:

- 08/08 đơn vị đã công khai lịch tiếp dân định kỳ.

- 07/08 đơn vị đã đăng tải lịch tiếp công dân cấp xã. Nhiều nhất là tại thị xã Gia Nghĩa (100%), huyện Đắk Mil (100%) và huyện Krông Nô (100%). Ít nhất là huyện Đắk Song (11,1%).

- 07/08 đơn vị đăng tải quy chế/nội quy tiếp công dân.

- 07/08 đơn vị đã đăng tải các kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

Thông tin chi tiết tại đây