Kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 12/2017
cms-publish-date 28/12/2017 | 07:30  | cms-view-count: 2541

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 12/2017, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 10 lượt tiếp công dân (07 lượt định kỳ và 03 lượt đột xuất) với 47 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản, trong đó có 02 đoàn đông người.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ 1 lượt với 5 người (định kỳ). Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tiếp 03 lượt với 03 người  (Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 03 lượt với 03 người; các Sở, ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân). Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã tiếp 06 lượt với 39 người, phát sinh tại các huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp và TX Gia Nghĩa (tiếp 2 đoàn đông người); các huyện khác không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 12/2017 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, việc thực hiện  phương án đền bù, hỗ trợ, kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết việc sử dụng đất không đúng quy định; kiến nghị sửa đường dân sinh; kiến nghị xử lý hành vi lấn chiếm đường giao thông…

Nguồn: Thanh tra tỉnh Đắk Nông