Kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong năm 2017
cms-publish-date 05/01/2018 | 08:22  | cms-view-count: 2446

Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tiếp 1.620 lượt với 2.671 công dân đến trình bày các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 854 lượt (34,5%) và giảm 1.846 người (40,8%) so với năm 2016, gồm: 196 vụ việc khiếu nại; 24 vụ việc tố cáo; 1.171 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp công dân thường xuyên 1.352 lượt với 2.001 người 1.157 vụ việc; có 33 đoàn đông người với 432 người, 33 vụ việc;

Tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo, thủ trưởng các cấp: 268 lượt với 760 người 234 vụ việc; có 15 đoàn đông người  với 399 người 12 vụ việc.

Số vụ việc đông người: 48 đoàn với 831 lượt người.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp sai diện tích, cấp chồng, chậm giải quyết cấp giấy…); tranh chấp đất đai; tố cáo liên quan đến trách nhiệm thực thi công vụ của công chức; giải quyết chế độ chính sách đối với người có công; giải quyết thiệt hại, ảnh hưởng khi xây dựng công trình giao thông, thủy lợi…

Trong năm, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp định kỳ và đột xuất  12 lượt với 154 người 12 vụ việc (06 vụ việc khiếu nại; 06 vụ việc kiến nghị, phản ảnh). Riêng Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 03 lượt, 07 người.

Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã tiếp định kỳ và đột xuất: 175 lượt với 460 người 153 vụ việc (35 vụ việc khiếu nại; 04 vụ việc tố cáo; 114 vụ việc kiến nghị, phản ảnh). Riêng Chủ tịch UBND huyện, thị xã tiếp 116 lượt, 164 người.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tiếp 05 lượt, 06 người (Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 05 lượt, 06 người).

Nguồn: UBND tỉnh Đắk Nông