Kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 01/2018
cms-publish-date 13/03/2018 | 03:10  | cms-view-count: 2316

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 01/2018, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 33 lượt tiếp công dân (32 lượt định kỳ và 01 lượt đột xuất) với 78 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, trong đó có 02 đoàn đông người.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ 01 lượt với 02 người. Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tiếp 03 lượt với 03 người  (Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 03 lượt với 03 người;Thủ trưởng các Sở, ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân). Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã tiếp 29 lượt với 73 người, phát sinh tại các huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp, Cư Jút, Krông Nô và TX Gia Nghĩa (Trong đó UBND huyện Tuy Đức và Đắk R'lấp mỗi huyện tiếp 1 đoàn đông người); các huyện Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 01/2018 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 28/33 lượt tiếp); khiếu nại, kiến nghị về phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá tái dịnh cư, kiến nghị giải quyết tranh chấp xử lý đấ đai, xử lý việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm…

Nguồn: Thanh tra tỉnh Đắk Nông