Fullname Phạm Ngọc Danh
Organization Sở Khoa học và Công Nghệ
Regency Giám đốc
Phone number 0913474233
Email
Description
File attact