Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025

Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Số liệu thống kê

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP       LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP   SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP   THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

PCI Đắk Nông

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự... (30/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2028/QD-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên hoa Thanh niên và Khu vui chơi giải...

CƠ SỞ HẠ TẦNG                     ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

TỈNH ĐẮK NÔNG

Diện tích tự nhiên:

Đơn vị hành chính:

Dân số:

Thu nhập bình quân đầu người:

Thu hút đầu tư:

Kim ngạch xuất khẩu:

Chương trình công tác năm

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự... (30/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2028/QD-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên hoa Thanh niên và Khu vui chơi giải...

Chương trình, đề án

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự... (30/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2028/QD-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên hoa Thanh niên và Khu vui chơi giải...

Niên giám thống kê

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự... (30/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2028/QD-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên hoa Thanh niên và Khu vui chơi giải...