Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 6825/UBND-NN
Issuing date 01/12/2017
Published time 01/12/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Hương (Sùng Đức)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation