Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 381/QĐ-UBND
Issuing date 20/03/2018
Published time 20/03/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần hai)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation