Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 43/QĐ-UBND
Issuing date 10/01/2018
Published time 10/01/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiêu nại của bà Lê Thị Hường
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation