Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 325/BC-UBND Báo cáo tuần 25 Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 15/6 đến ngày 22/6/2020 và nhiệm vụ tuần 26 UBND tỉnh 22/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
2 310/BC-UBND Báo cáo tuần24 Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/6 đến ngày14/6/2020 và nhiệm vụ tuần 25 UBND tỉnh 16/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
3 297/BC-UBND Báo cáo tuần 23 Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 và nhiệm vụ tuần 24 UBND tỉnh 09/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
4 283/BC-UBND Báo cáo tuần 22 kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 và nhiệm vụ tuần 23 UBND tỉnh 02/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
5 263/BC-UBND Báo cáo tuần 21 Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020 và nhiệm vụ tuần 22 UBND tỉnh 26/05/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
6 242/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 19 từ ngày 04/5 đế 10/5/2020 và nhiệm vụ tuần 20 UBND tỉnh 12/05/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
7 226/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4,phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 UBND tỉnh 05/05/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8 225/BC-UBND Báo cáo tuần 18: Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020 và nhiệm vụ tuần 19 UBND tỉnh 04/05/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
9 201/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020 và nhiệm vụ tuần 17 UBND tỉnh 21/04/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
10 192/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020 và nhiệm vụ tuần 16 UBND tỉnh 16/04/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
11 170/BC-UBND Báo cáo tuần 14: Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020 và nhiệm vụ tuần 15
UBND tỉnh 06/04/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
12 165/BC-UBND

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020

 

UBND tỉnh 01/04/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 158/BC-UBND Báo cáo tuần 13: Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020 và nhiệm vụ tuần 14
UBND tỉnh 31/03/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
14 139/BC-UBND Báo cáo tuần 12: Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020 và nhiệm vụ tuần 13
UBND tỉnh 23/03/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
15 129/BC-UBND

Báo cáo tuần 11 kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020 và nhiệm vụ tuần 12

UBND tỉnh 17/03/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
16 106/BC-UBND

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và 2 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020

UBND tỉnh 04/03/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
17 46/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 13/01 đến ngày 17/01 và nhiệm vụ tuần 04 UBND tỉnh 20/02/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
18 63/BC-UBND Báo cáo tuần 6 kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 04/02 đến ngày 09/02/2020 và nhiệm vụ tuần 07 UBND tỉnh 11/02/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
19 04/BC-UBND Báo cáo tuần 01 kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 30/12 đến ngày 03/01 và nhiệm vụ tuần 02 UBND tỉnh 07/01/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
20 577/QĐ-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 UBND tỉnh 18/11/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh