Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 413/BC-UBND

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 

UBND tỉnh 02/08/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
2 356/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tháng 6, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7, 6 tháng cuối năm 2019 

UBND tỉnh 08/07/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
3 297/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2019  UBND tỉnh 06/06/2019 Nguyễn Bốn
4 76/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và 2 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 UBND tỉnh 28/02/2019 Nguyễn Bốn
5 248/BC-SNN Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vây vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Đắk Nông năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/01/2019 Lê Quang Dần
6 600/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 UBND tỉnh 15/11/2018 Nguyễn Bốn
7 356/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 UBND tỉnh 12/07/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
8 220/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh 15/05/2018 Nguyễn Bốn Chủ tịch UBND tỉnh
9 162/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 3, quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2018 UBND tỉnh 10/04/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
10 97/BC-UBND Báo  cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 UBND tỉnh 12/03/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
11 58/BC-UBND Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 và cập nhật số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 UBND tỉnh 07/02/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
12 511/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và Xây dựng kế hoạch năm 2018 (lần 2)

UBND tỉnh 27/09/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 491/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Đắk Nông trong 09 tháng đầu năm 2017

UBND tỉnh 15/09/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
14 444/BC-UBND

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

UBND tỉnh 31/08/2017 Nguyễn Bốn
15 416/BC-UBND

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

UBND tỉnh 08/08/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
16 354/BC-UBND

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016;  Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vànhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

UBND tỉnh 30/06/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
17 302/QĐ-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 05 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

UBND tỉnh 09/06/2017 Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 185/BC-UBND

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017

UBND tỉnh 11/04/2017 Nguyễn Bốn