QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 594/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, bảo đảm QPAN 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 UBND tỉnh 18/10/2022 Hồ Văn Mười
2 560/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 UBND tỉnh 29/09/2022 Hồ Văn Mười
3 480/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 UBND tỉnh 22/08/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
4 181/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3 và quý I năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 UBND tỉnh 06/04/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
5 16/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 12/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2022 UBND tỉnh 07/01/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
6 765/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 UBND tỉnh 11/11/2021 Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
7 618/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh 06/09/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
8 587/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 33 (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021) và nhiệm vụ tuần 34 UBND tỉnh 24/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
9 570/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 32 (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021) và nhiệm vụ tuần 33 UBND tỉnh 18/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
10 546/BC-UBND Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh 10/08/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
11 528/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 30 (từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021) và nhiệm vụ tuần 31 UBND tỉnh 04/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
12 504/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 29 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021) và nhiệm vụ tuần 30 UBND tỉnh 28/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
13 481/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 28 (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) và nhiệm vụ tuần 29 UBND tỉnh 20/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
14 460/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 27 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) và nhiệm vụ tuần 28 UBND tỉnh 14/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
15 438/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 25 (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021) và nhiệm vụ tuần 26 UBND tỉnh 29/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
16 429/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 24 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021) và nhiệm vụ tuần 25 UBND tỉnh 22/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
17 423/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) và nhiệm vụ tuần 24 UBND tỉnh 15/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
18 411/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) và nhiệm vụ tuần 23 UBND tỉnh 08/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
19 409/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh 08/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
20 410/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) và nhiệm vụ tuần 23 UBND tỉnh 08/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh