Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 1321/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 15/08/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
2 952/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 UBND tỉnh 26/06/2019 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 288/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 12/06/2019 Nguyễn Bốn
4 813/QĐ-UBND

Phê duyệt Văn kiện phi dự án “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông nâng cao quyền năng về kinh tế và giảm nghèo bền vững” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của UNDP Việt Nam

UBND tỉnh 05/06/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
5 720/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 17/05/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
6 721/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 17/05/2019 Trương Thanh Tùng
7 720/QDD-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 17/05/2019 Trần Xuân Hải
8 707/QĐ-UBND Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (đợt 1), dự án: Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức UBND tỉnh 15/05/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
9 500/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/04/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 199/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 13/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 2143/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
12 2144/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil đến năm 2030 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
13 2096/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 18/12/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 2070/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019

UBND tỉnh 13/12/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 1704/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 30/10/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 375/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 19/07/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
17 372/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin giai đoạn 2018 – 2020 UBND tỉnh 18/07/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 1044/QĐ-UBND Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020 UBND tỉnh 09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
19 1014/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm du lịch,xây dựng mô hình du dịch cộng đồng(homestay)gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 02/07/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 324/Kh-UBND Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2022 UBND tỉnh 27/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh