QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1281/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng để sử dụng vào mục đích quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ UBND tỉnh 01/08/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 904/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 26/05/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
3 874/QĐ-UBND Quyết định về việc hủy bỏ quy hoạch chung thị trấn Đức Xuyên và quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 19/05/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
4 839/QĐ-UBND Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông cho các huyện, thành phố Gia Nghĩa UBND tỉnh 12/05/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 269/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 24/02/2021 Lê Trọng yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 270/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 24/02/2021 Lê Trọng yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 252/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 19/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 235/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 233/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 193/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 04/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 189/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 03/02/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 147/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 26/01/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 647/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 646/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 639/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 06/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 586/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 904/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 27/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 496/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 10/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 144/QĐ-UBND Kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 20/01/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 1577/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đối với Khu đất dọc đường Nguyễn Tất Thành thuộc khu vực Nghĩa địa Đồi Xu, tổ dân phố 5, 
phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa
UBND tỉnh 24/09/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh