QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1413/QĐ-UBND

Kế hoạch xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh 17/08/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 1148/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó thảm họa phát tán hóa chất độc môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 15/07/2022 Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
3 2331/QĐ-UBND  Về việc phê duyệt và công bố Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đắk Nông năm 2021 UBND tỉnh 29/12/2021 Lê Trọng yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 834/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 UBND tỉnh 16/06/2021 Lê Trọng yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 738/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 28/05/2021 Lê Trọng Yên
6 358/QĐ-UBND Kế hoạch quản lý, giám sát chất thải rắn tại các lưu vực sông, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 17/03/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 02/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 16/01/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 302/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông và trang bị thùng rác cho một số trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 1463/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 08/09/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 1464 /QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối lượng phát sinh dưới 600 kg/năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 08/09/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 1382/QĐ-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 23/08/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 1377/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án khai thác mỏ đá granit Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; công suất 56.210,16 m3 đá nguyên khối/năm của Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài

UBND tỉnh 22/08/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 1133/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà tại thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/07/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 677/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh 20/04/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 1788/QĐ-UBND Quyết định số 1788/QĐ-UBND, ngày 01/10/2013 về việc xử lý các cơ sở gây ôi nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020  Bộ Công Thương 01/10/2013 Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ